(NDH) Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 8/2014 ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Trong số này, thu nội địa đạt 366,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 64 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 124,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 78,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,4%; thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,8%; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5%; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 6,9 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7%; thu phí, lệ phí đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/8 ước đạt627,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán năm.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển đứng ở mức 104,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3%; chi trả nợ và viện trợ đứng ở mức 77,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6%.

Về cân đối ngân sách, theo tính toán của NDH.vn, Việt Nam ghi nhận mức bội chi ngân sách khoảng 89,1 nghìn tỷ đồng tính đến giữa tháng 8, tăng so với mức ghi nhận vào giữa tháng 7 là 85 nghìn tỷ đồng và bằng 39,8% dự toán cả năm 2014, được Quốc hội phê duyệt ở mức 224.000 tỷ đồng.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành