Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời đề xuất mua lại 40,71% phần vốn Nhà nước tại LICOGI của Cty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020 thì việc thực hiện thoái vốn Nhà nước, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại 12 Tổng Cty đã cổ phần hóa và 4 Tổng Cty đang tiến hành cổ phần hóa theo quy định. Bảo đảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 với lộ trình gồm 3 nhóm.

De xuat mua lai 40,71% phan von Nha nuoc tai LICOGI - Anh 1

Đề nghị của Cty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông mua lại 40,71% phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty LICOGI-CTCP không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Nhóm 1: Giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước 40,71% vốn điều lệ tại Tổng Cty LICOGI-CTCP và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này về Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước quý I năm 2017.

Nhóm 2: Thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đối với 10 doanh nghiệp gồm các Tổng Cty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Sông Hồng, Đầu tư và phát triển xây dựng, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Cơ khí xây dựng và Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Nhóm 3: Thực hiện cổ phần hóa, bán bớt phần vốn nhà nước, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại các Tổng Cty: Sông Đà, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lắp máy Việt Nam-CTCP và Viglacera-CTCP; xây dựng lộ trình cụ thể chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các Tổng Cty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, quản lý tốt tài sản, đất đai và giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật; không để tồn tại những khó khăn, vướng mắc kéo dài sau khi các tổng công ty được cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án thoái vốn nhà nước đối với từng Tổng Cty theo lộ trình trên, bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện, khuyến khích và có giải pháp phù hợp đẩy nhanh hơn tiến độ cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 25/3, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 16/2017/CV-KĐ về việc đề xuất mua lại 40,71% vốn cổ phần của Nhà nước tại LICOGI. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng nhận thấy, đối với phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty LICOGI-CTCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã Kết luận tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 về phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020 trong đó xác định: “Nhóm 1 giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước 40,71%, vốn điều lệ tại Tổng Cty LICOGI-CTCP và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này về Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước quý I năm 2017”.

Về đề nghị của Cty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông mua lại 40,71% phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty LICOGI-CTCP không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017, Bộ Xây dựng yêu cầu Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty LICOGI-CTCP phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng Cty lập phương án theo đúng chỉ đạo.

Tuyết Hạnh