Ngày 28.10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP nghiên cứu đề xuất cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích trong giai đoạn 2014 - 2015.

Liên quan đến vụ lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng ”, đối với quỹ lương năm 2013, lãnh đạo TP chấp thuận cho các doanh nghiệp nhà nước tạm ứng tối đa không vượt quá 80% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2011 để trả cho người lao động và 70% tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2011 để trả cho viên chức quản lý.

Chấp thuận tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng/tháng để xác định đơn giá sản phẩm, xây dựng quỹ lương năm 2013 cho các doanh nghiệp công ích; sau khi xác định quỹ lương năm 2013 sẽ điều chỉnh lại.

Đình Phú