Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2017. Báo Người Đưa Tin xin chuyển đến độc giả đề thi 4 môn: Sinh, Sử, Địa, GDCD.

Sinh học:

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 1

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 2

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 3

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 4

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 5

Lịch sử:

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 6

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 7

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 8

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 9

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 10

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 11

Địa lí:

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 12

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 13

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 14

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 15

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 16

Giáo dục Công dân:

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 17

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 18

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 19

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 20

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 21

De thi THPT quoc gia minh hoa 4 mon: Sinh, Su, Dia, GDCD - Anh 22

Công Luân