KTNT - Theo Angelika Tritscher, nhà khoa học thuộc Chương trình An toàn hóa chất quốc tế (Tổ chức Y tế Thế giới): “Bạn không thể chỉ bắt đầu ở điểm cuối. Bạn phải bắt đầu từ quá trình sản xuất, đào tạo nông dân, cần có quy định phù hợp và cuối cùng là phải có chương trình giám sát trong lĩnh vực sản xuất rau an toàn (RAT) ". Vì vậy, để có những sản phẩm thực sự an toàn, chúng ta cần quay lại điểm xuất phát, làm một cách bài bản trước khi quá muộn.