Năm 2011, theo dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước, 3,7% tổng chi sẽ được dành để thực hiện cải cách tiền lương.

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh báo cáo tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Bộ trưởng, năm 2011 dự toán chi thực hiện cải cách tiền lương 27.000 tỷ đồng (chiếm 3,7% tổng chi ngân sách) để từ 1/5/2011điều chỉnh lương tối thiểu từ 730 nghìn đồng tháng lên 830 nghìn đồng tháng (tăng 13,7%); tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức độ tăng lương tối thiếu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10% và thực hiện phụ cấp thâm niên với ngành giáo dục. Thẩm tra sơ bộ dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, Ủy ban Tài chính – Ngân sách thống nhất với Chính phủ về nội dung nêu trên và đề nghị Chính phủ báo cáo rõ với Quốc hội phương án khi điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1/5/2011. Cũng liên quan đến chi ngân sách năm sau, đối với chi thường xuyên, cơ quan thẩm tra cho biết Chính phủ dự kiến chi 444.100 tỷ đồng, tăng 19,7% so với dự toán năm 2010 và chiếm 61,1 tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2011(723.600 tỷ đồng). Về tổng thu cân đối ngân sách năm 2011, Chính phủ dự kiến 588.500 tỷ đồng, tăng 13,1% so với ước thực hiện năm 2010, đạt tỷ lệ động viên 25,9% GDP.