ND- Nhớ lại những ngày đen tối, dưới chế độ thực dân, phong kiến, người phụ nữ sống kiếp nô lệ bị bóc lột về thể xác, tinh thần, nhân phẩm bị chà đạp, không được học hành, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, bị ngược đãi, áp bức cực khổ.

Từ ngày có Đảng, người phụ nữ mới thật sự được "làm người". Địa vị của người phụ nữ được khẳng định trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện". Cuộc sống của người phụ nữ đã có nhiều thay đổi. Hiểu được nỗi cơ cực, thiệt thòi của phụ nữ, Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để chị em được học tập, làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giải phóng họ khỏi những bất công, những ràng buộc khắt khe của các hủ tục. Được Đảng tin tưởng, động viên và tạo điều kiện chị em đã phát huy tiềm năng thiên chức và phẩm chất tốt đẹp, góp phần trong xây dựng đất nước và gia đình. Từ đó tiếng nói của chị em trong xã hội và gia đình được tôn trọng. Từ ngày ra đời đến suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng nam - nữ luôn được thể hiện nhất quán từ Cương lĩnh đầu tiên đến các Nghị quyết của Đảng. Đất nước bước vào thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 11-NQ/T.Ư "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" với quan điểm: "Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng" đã tạo niềm phấn khởi, động viên to lớn các tầng lớp phụ nữ. Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Để Nghị quyết về công tác phụ nữ của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, với vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tôi xin nêu một số ý kiến: - Đảng cần tiếp tục có chính sách, giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; có hệ thống luật pháp, chính sách và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới tại các bộ, ngành, địa phương, để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên (đến năm 2020). - Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục xem xét ban hành những quy định đặc thù và phù hợp về tuổi nghỉ hưu đối với nữ; tuổi tái cử cấp ủy; tuổi đề bạt, bổ nhiệm đối với phụ nữ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11 đề ra là "Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm". Tôi nghĩ rằng, để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy; tham gia lãnh đạo, quản lý đạt mục tiêu của Nghị quyết là việc khó, cần có lộ trình, nhưng không phải không làm được. Thực tế là một số tỉnh miền núi kinh tế chưa phát triển, dân trí chưa cao nhưng đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ nên đội ngũ cán bộ nữ phát triển khá ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. NGUYỄN THỊ THANH HÒA Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ------------------ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo đã trải qua 80 năm đấu tranh khó khăn, gian khổ với lắm thử thách nhưng rất đỗi vẻ vang. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Điều đó không những đem lại cho đất nước sự ổn định về chính trị, sự phát triển về kinh tế - xã hội, với nhiều thành tựu mà còn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cũng như niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã chọn lựa. Thật vậy, nhìn sự thay da đổi thịt từng ngày trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ những vùng quê hẻo lánh xa xôi đã sáng bừng ánh điện, với những con đường bê-tông, những ngôi trường đầy ắp tiếng cười trẻ thơ đến những khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp... mới cảm nhận hết những giá trị mà Đảng đã đem lại cho Tổ quốc và dân tộc. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị Đảng đẩy mạnh hơn nữa việc phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân thông qua thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng để tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trước dân qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo với những biện pháp cụ thể, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để thế hệ trẻ có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như khả năng tự chọn lựa khi tiếp nhận các nền văn hóa thế giới. Đây cũng là biểu hiện của lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc. TS TRẦN VĂN ÁNH Nhà giáo Ưu tú Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa,TP Hồ Chí Minh ------------------ Xây dựng cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội ngang tầm nhiệm vụ Mùa Xuân này, Đảng CS Việt Nam tròn 80 tuổi. Tám mươi năm qua, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thành tựu to lớn của hơn 20 năm đổi mới, đặc biệt trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao, chính trị - xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng giữ vững, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày một nâng cao... điều đó càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Là một sĩ quan có gần 40 năm tuổi quân, đã qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ biên giới, trải nghiệm sâu sắc của tôi là: Sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định để Quân đội ta giành thắng lợi. Đảng đã vạch ra đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối xây dựng lực lượng vũ trang và nghệ thuật tác chiến để Quân đội đánh thắng các kẻ thù có số quân đông, vũ khí, trang bị hiện đại hơn chúng ta nhiều lần. Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó Tổng cục Hậu cần rất đỗi tự hào có Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại sáng lập, giáo dục, rèn luyện. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kế tiếp nhau ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Tình hình thế giới và khu vực đang đặt ra những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn mới. Bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác còn tiềm ẩn các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố; xung đột dân tộc, sắc tộc và tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, khoáng sản. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhận thức đầy đủ và thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mà Đảng đã đề ra. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới và cuộc sống hòa bình, ấm no của nhân dân, đòi hỏi Quân đội ta phải không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết, là nhân tố quyết định. Để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, tập trung, thống nhất về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nói chung và Tổng cục Hậu cần nói riêng, theo tôi, cần tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trước mắt tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hai là, tăng cường xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp ngang tầm nhiệm vụ mới. Ba là, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì có ý nghĩa rất lớn. Bốn là, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước. Thiếu tướng NGUYỄN CÔNG TRANH Chính ủy Tổng cục Hậu cần