Chiều 8-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, theo tờ trình, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức.

Theo tính toán của Chính phủ, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo dự thảo nghị quyết sẽ không gây tác động lớn đến thu ngân sách nhà nước. Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53,5 tỉ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn gần 94.000 ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là hơn 77.000 người nộp thuế.