Chương trình tiêm chủng mở rộng đang đề nghị Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ kinh phí để đưa vắcxin "5 trong 1" vào tiêm chủng miễn phí cho trẻ em Việt Nam.