Tổng cục Thuế vừa trả lời công văn của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh (DHC) liên quan đến vướng mắc về chính sách thuế phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đền bù, tái định canh, tái định cư (TĐC-TĐC) tại dự án thủy điện Đakdrinh.

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập, trong đó có nội dung:

“e) tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

d) tên hàng hóa, dịch vụ,đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ…”.

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định:

“2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng”.

Theo báo cáo của DHC tại Công văn số 363/DHC-TCKT, công tác TĐC-TĐC dự án thủy điện Đakdinh được thực hiện bởi Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Tây và Ban Quản lý di dân, TĐC-TĐC huyện KonPlong (sau đây gọi chung là Ban Quản lý huyện) theo ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Kon Tum.

Các Ban Quản lý huyện trực tiếp ký hợp đồng với các nhà thầu thi công và chuyển tiền thanh toán cho các nhà thầu, hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào phục vụ cho công tác TĐC-TĐC mang tên của các Ban Quản lý huyện.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào phục vụ công tác TĐC-TĐC dự án thủy điện Đakdinh mang tên của các Ban Quản lý huyện, không mang tên của DHC thì Công ty không đáp ứng điều kiện được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các hóa đơn này. Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

PV