Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp TP tổ chức hội nghị quán triệt luật này cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND TP liên quan đến luật này, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật.

UBND TP giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP và các hội đồng quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin. Giao Sở TT&TT TP ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của luật.

UBND TP giao Sở Tư pháp TP theo dõi, đôn đốc các sở ngành, quận huyện và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ và báo cáo về UBND TP.