ND - Sau 13 năm thành lập và phát triển, Hội Môi trường Đô thị Việt Nam đã tập hợp hơn 30 nghìn hội viên, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền các đô thị về quản lý môi trường, cung cấp nước sạch, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng...