KTĐT - Vào cuối phiên họp chiều qua, HĐND TP đã thảo luận thôngquan Nghị quyết về việc đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) giáo dục đào tạo (GDĐT) và y tế giai đoạn 2009-2015. Mục tiêu của đề án này nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn bộ xã hội chăm lo cho sự nghiệp GDĐT và y tế, tạo điều kiện để toàn xã hội và đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được hưởng thụ thành quả GDĐT và y tế ngày càng cao. Cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội, thành phố cũng tiếp tục ưu tiên đầu tư ngân sách cho công tác này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân Thủ đô.

Theo đề án, đối với lĩnh vực GDĐT, nâng tỷ lệ học sinh ngoài công lập ở bậc tiểu học lên 3%, THCS 5%, THPT ởkhu vực có điều kiện khó khăn 30% và khu vực còn lại 40%; tỷ lệ học sinh ngoài công lập TCCN đạt 60%; phấn đấu 100% xã, phường và thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Thí điểm chuyển 30 đến 35 trường công lập có điều kiện phát triển thực hiện tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên và hoạt động theo mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao (cụ thể đối với các cấp học: mầm non: 20 trường, tiểu học: 5 trường, THCS: 5 trường, THPT: 3 trường và TCCN: 2 trường). Kêu gọi XHH đầu tư xây dựng 60 đến 70 trường học ngoài công lập (mầm non: 20 trường, tiểu học: 10 trường, THCS: 10 trường, THPT: 20 trường và TCCN: 10 trường). Trong lĩnh vực y tế, phấn đấu xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động 08 bệnh viện ngoài công lập đã được TP giao 23,1ha đất và đang triển khai thủ tục xây dựng (quy mô 3.170 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng); Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để được cấp 38,1ha đất xây dựng 10 bệnh viện tư nhân (quy mô 2.800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 2.310,535 tỷ đồng); Hoàn thiện thủ tục thành lập 08 bệnh viện tư nhân (quy mô 180 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 256,225 tỷ đồng) đầu tư trên cơ sở vật chất sẵn có; Trong hai năm (2009 - 2010), tập trung thực hiện Đề án hiện đại hóa trang thiết bị y tế ở một số lĩnh vực mũi nhọn; giai đoạn 2010 - 2015 xây dựng và thực hiện Đề án tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị bằng nguồn vốn XHH khoảng 1.400 tỷ đồng trong các lĩnh vực: Chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, các can thiệp bằng công nghệ chất lượng cao; Phấn đấu đến năm 2015 đạt chỉ tiêu 20 giường bệnh/vạn dân (bao gồm cả giường bệnh công lập và ngoài công lập). Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án cũng đưa ra một loạt các giải pháp quan trọng, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính được đặt lên hàng đầu với việc hoàn thiện các quy định về liên thông giải quyết thủ tục hành chính của các cấp, các ngành. Tạo môi trường thông thoáng công khai minh bạch, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục để huy động tối đa các nguồn lực thực hiện công tác XHH. Tổ chức xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và y tế đến năm 2030 và công khai kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Về huy động các nguồn lực đầu tư, dự tính tổng nguồn vốn huy động để thực hiện hai Đề án đẩy mạnh XHH GDĐT và Y tế là 7.467 tỷ đồng (ngân sách là 2.769 tỷ đồng và huy động các nguồn vốn XHH 4.698 tỷ đồng). Trong đó, GDĐT là 5.438 tỷ đồng (ngân sách 1.835 tỷ đồng, tạo nguồn từ GPMB tạo quỹ đất sạch và huy động nguồn vốn XHH 3.603 tỷ đồng. Lĩnh vực Y tế là 2.029 tỷ đồng (ngân sách 934 tỷ đồng (bao gồm 484 tỷ đồng đối ứng đầu tư Đề án hiện đại hóa trang thiết bị y tế và 450 tỷ đồng hỗ trợ đền bù GPMB cho các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân) và huy động nguồn vốn XHH 1.095 tỷ đồng. Thành phố cũng xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ các cơ sở XHH, khuyến khích tự đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả việc đào tạo ở nước ngoài và thu hút nhân tài tham gia giảng dạy và khám chữa bệnh trong các cơ sở ngoài công lập. Đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách XHH trong việc giao đất, cho thuê đất, nhưtạo quỹ đất sạch cho cơ sở xã hội hóa (kinh phí GPMB là nguồn ngân sách TP); miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất cho cơ sở XHH; Xây nhà, cơ sở vật chất cho cơ sở thực hiện XHH thuê với giá ưu đãi . Về tín dụng, các dự án đầu tư trong các lĩnh vực GDĐT và y tế được vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP, được hỗ trợ một phần lãi suất sau đầu tư (trừ các dự án đã được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam). Thành phố cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết sử dụng các chế tài kết hợp đối với các cơ sở ngoài công lập vi phạm chính sách Nhà nước trong sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, vi phạm cam kết về đầu tư, về vốn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ kém chất lượng. H.Anh