Trong nội dung Công văn số 5647/UBND-ĐT, ban hành ngày 3/10, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy về thực hiện các nhiệm vụ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất.

Day nhanh tien do giai phong mat bang Khu Cong nghe cao Hoa Lac - Anh 1

Theo đó, thực hiện văn bản của Văn phòng Thành ủy về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi thăm và làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND huyện Thạch Thất và Quốc Oai tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố để phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo quy hoạch toàn bộ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2018; tập trung hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các vùng diện tích thực hiện dự án vay vốn ODA; các nhiệm vụ đã được UBND thành phố chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 205/TB-VP ngày 14/9/2016.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 14/9/2016, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai trong việc bố trí kinh phí, bố trí nhân lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

UBND huyện Thạch Thất và Quốc Oai tập trung thực hiện nhiệm vụ GPMB để bàn giao đất cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; kịp thời báo cáo những vướng mắc có liên quan trong việc thực hiện chính sách GPMB, giao đất tái định cư, đất dịch vụ, bàn giao, thu hồi đất về Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, UBND huyện Thạch Thất đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất khu dân cư Vân Lôi thuộc xã Bình Yên ra khỏi vùng dự án, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2016.

PV