(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ban hành kèm theo Quyết định là Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Theo đó, Phong trào thi đua nhằm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong việc nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn; Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, của Nhà nước và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 05 tiêu chí trở lên. Mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được yêu cầu phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong ngành TT&TT. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua trong từng năm của giai đoạn 2016-2020 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành TT&TT.

Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị, DN trong Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua; khen thưởng hoặc trình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các cơ quan, đơn vị, DN TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để góp phần cùng các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới;

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới CNTT - truyền thông hiện đại, đồng bộ đến các xã; tiếp tục phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân khu vực nông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo;

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ phát triển thông tin, truyền thông nông thôn; xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành TT&TT giai đoạn 2016-2020.

Day manh tuyen truyen phong trao thi dua xay dung nong thon moi - Anh 1

Bưu điện - Văn hóa xã đáp ứng phổ cập CNTT, bưu chính viễn thông, báo chí

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời sống và sản xuất.

Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ được giao trong việc tham gia thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị, DN chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện:

Phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được lồng ghép với các hoạt động, chương trình công tác trọng tâm của mỗi đơn vị. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ TT&TT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phong trào thi đua, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong việc đăng ký thi đua; thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhận rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

Năm 2018, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT&TT trong việc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị mình.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” ở một số cơ quan, đơn vị.

Minh Anh