Đó là đề nghị của Thanh tra Bộ Y tế tại kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại (KN), tố cáo (TC); việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế Quảng Nam và Bệnh viện (BV) Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Theo kết luận thanh tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại các đơn vị thanh tra được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định. Sở Y tế đã bố trí địa điểm tiếp công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh; ban hành Nội quy, Quy chế Tiếp công dân... Đồng thời, mở sổ theo dõi đơn thư KN,TC, nội dung theo dõi gồm ngày, tháng nhận đơn, nơi chuyển đơn, nội dung đơn, phân loại đơn khiếu nại, phản ánh, TC... Ngoài ra, các đơn vị đã ban hành văn bản xây dựng Quy chế Phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự với Công an địa phương. Đặc biệt, trong thời kỳ thanh tra không có vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tại các đơn vị được thanh tra...

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, bên cạnh những mặt tích cực đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Tại Sở Y tế Quảng Nam, sổ sách ghi chép, theo dõi chưa theo Mẫu 06 của Thông tư số 06/2004/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Cán bộ, công chức tiếp công dân chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định. Việc chuyển đơn TC chưa đảm bảo tính bảo mật (chưa có dấu mật trên văn bản).

Tại một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế, việc bố trí địa điểm tiếp công dân chưa thuận tiện, nằm sâu trong khu hành chính của BV (BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam), bố trí địa điểm cùng nơi làm việc của Giám đốc và một số viên chức (Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước). Bên cạnh đó, còn ban hành, thực hiện theo nội quy cũ (BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam - nội quy năm 2012; Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước ban hành nội quy năm 2009). Sổ sách ghi chép chưa theo Mẫu số 06/2004/TT-TTCP (BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

Ngoài ra, các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình quy định tại Thông tư số 06 của Thanh tra Chính phủ (BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam, giải quyết đơn KN,TC nhưng không ban hành kết luận giải quyết TC), xác minh nội dung đơn sai thẩm quyền (Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước).

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Nam tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC; Văn bản số 704/TTg-V.I của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN,TC cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09/CT-BYT của Bộ Y tế cũng như thực hiện Luật Khiếu nại, Luật TC... Đồng thời thực hiện nghiêm túc Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác giải quyết KN,TC.

Phương Anh