Đề án Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng (NH) khu vực và quốc tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam là thành viên của 6 thể chế tài chính tiền tệ NH khu vực và quốc tế (TCTCNHQT), bao gồm: Quỹ Tiền tệ Quốc tế, NH Thế giới, NH Phát triển châu Á, NH Đầu tư Quốc tế, NH Hợp tác Kinh tế Quốc tế và mới đây nhất là NH Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á với tư cách thành viên sáng lập.

Việc tham gia các tổ chức, định chế khu vực và thế giới sẽ giúp Việt Nam có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách tài chính tiền tệ toàn cầu, có tiếng nói được tôn trọng hơn, có quyền thương lượng và khiếu nại công bằng hơn đối với các tranh chấp trong khuôn khổ tổ chức, định chế quốc tế, do đó có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp.

Để tăng cường tham gia các TCTCNHQT đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đề án đưa ra 3 nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả tham gia các TCTCNHQT; tiếp cận, tham gia có chọn lọc vào các TCTCNHQT và sáng kiến thiết lập khuôn khổ hợp tác tài chính mới; xây dựng và phát triển năng lực hội nhập.

Bên cạnh đó, xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tốt, có khả năng tham gia và có đóng góp tích cực vào hoạt động của các TCTCNHQT nhằm tăng cường sự tham gia, tiếng nói và vị thế của Việt Nam; nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan để đề xuất lộ trình, mức độ tham gia của Việt Nam với vai trò nhà tài trợ.

Trung Giã