Ngày 5.12, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về cải cách tư pháp - đã tới làm việc với TP.Hà Nội để kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" của Hà Nội.