Chiều 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Day manh hoc tap, lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh - Anh 1

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ: Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy,.. gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của toàn Đảng bộ Khối được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05- CT-TW; Kế hoạch 03- KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 16- KH-ĐUK về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sau hội nghị này, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đảng, bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW đến tất cả đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm của từng đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự mình học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức để lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong Khối tiếp tục cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức, tính gương mẫu, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa", quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Trước mắt, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiến hành triển khai kịp thời và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII.

Trần Phương (TTXVN)