(HNMO)- Hội thảo “Sự phát triển của dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý” diễn ra tại TP. HCM do Bộ TT&TT tổ chức đã chứng tỏ mức độ quan tâm, và tính cấp bách trong việc giám sát sự phát triển và quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến tại VN.