Hanoinet - Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm là một nội dung được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tham gia quản lý trên 42.000 tỷ đồng, giúp cho gần 17 triệu lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả với tỷ lệ hoàn trả trên 98%.