David gặp Victoria trong thang máy, và cái gì phải đến đã đến.

NAT