(CafeF) - TTGDCK Hà Nội thông báo đợt đấu thầu TPCP lần 2 tháng 2/2008 tổ chức ngày 20/02/2008, không thành công do chênh lệch lãi suất trần và lãi suất trúng thầu.