Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn khối A đợt thi đại học đầu tiên. Bạn có thể click vào đường link đưới đấy để theo dõi mình làm đúng đến đâu nhé! Chúc bạn may mắn. - Đề và đáp án môn Toán: + Đề: Đề thi môn Toán + Đáp án môn Toán: Đáp án môn Toán - Đề và đáp án môn Hóa: + Đề: Đề mã số M253, Đề mã số M419, Đề mã số M596, Đề mã số M684, Đề mã số M728, Đề mã số M815 + Đáp án: Đáp án môn Hóa học - Đề và đáp án môn Vật lí: + Đề: Đề mã số M136, Đề mã số M357, Đề mã số M485, Đề mã số M642, Đề mã số M716, Đề mã số M927 + Đáp án: Đáp án môn Vật lí T.T (theo nguồn moet.gov.vn)