Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp 2013.

Khối giáo dục THPT

Khối GDTX

P.V