"Hầu như không trường nào biết sinh viên trường mình đào tạo ra có được sử dụng hết không"...