Trong tích tắc, tên đạo chích lành nghề đã bẻ trộm gương xe ô tô nhanh như chớp.

Video: "Đạo chích" bẻ trộm gương xe nhanh như chớp: