Dương Quang Huy (Q.1-TPHCM): 300.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thu (Q.1-TPHCM): 400.000 đồng. Hoàng Long (Q.12-TPHCM): 100.000 đồng

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy (Q.1-TPHCM): 300.000 đồng. Hai bé Lưu Phước Quang và Lưu Phước Thịnh (Q.2-TPHCM): 2.500.000 đồng. Anh Thành (Q.3-TPHCM): 100.000 đồng. Chị Hằng (TPHCM): 500.000 đồng. Chị Lê Xuân Thu (Q.3-TPHCM): 500.000 đồng. Hai bạn đọc (Q.Bình Tân-TPHCM): 400.000 đồng. Bạn đọc (Q.11-TPHCM): 850.000 đồng. Chị Hồng (Q.1-TPHCM): 100.000 đồng. Chị Thủy (Q.1-TPHCM): 500.000 đồng. Chị Kim (Q.1-TPHCM): 200.000 đồng. Bạn đọc (Q.11-TPHCM): 300.000 đồng. Anh Nguyễn Minh Hòa (Q.6-TPHCM): 1.000.000 đồng. Chị Ngô Thị Anh Đào (Q.10-TPHCM): 500.000 đồng. Chị Hồng (Q.5-TPHCM): 100.000 đồng. Gia đình anh Hải (Q.3-TPHCM): 100.000 đồng. Trần Thị Lam (Q.3-TPHCM): 150.000 đồng. Anh Từ Tắc Sậy (TPHCM): 100.000 đồng. Bà Đào Thị Thanh (Q.Bình Thạnh-TPHCM): 1.000.000 đồng. Chị Bích (Q.7-TPHCM): 500.000 đồng. Chị Ngọc (Q.2-TPHCM): 1.000.000 đồng. Chị Ngọc (Q.3-TPHCM): 1.000.000 đồng. Nguyễn Minh Thư (Q.10-TPHCM): 100.000 đồng.