Giám đốc Nguyễn Đình Thanh đứng ngoài cùng bên trái.