GD&TĐ - Đây là một nội dung trong văn bản của Sở GD&ĐT Khánh Hòa gửi các phòng GD&ĐT, UBND huyện Trường Sa, các cơ sở giáo dục khuyết tật chuyên biệt về việc triển khai thực hiện quy định về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22.

Danh gia hoc sinh tieu hoc: Khong dung tu ngu gay ton thuong den hoc sinh - Anh 1

Văn bản trên yêu cầu các phòng GD&ĐT lập kế hoạch tổ chức tập huấn đến từng cán bộ quản lí và giáo viên của các trường có học sinh tiểu học. Đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có học sinh tiểu học làm tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng;

Nắm vững nội dung Thông tư để chỉ đạo, quản lí, giúp đỡ, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên, đồng thời có thể giải thích thấu đáo các thắc mắc của cha mẹ học sinh về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Sau khi tham gia tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức, các trường phải tổ chức chuyên đề trong tháng 12/2016 để các giáo viên được chia sẻ đầy đủ các nội dung tập huấn. Qua đó nắm vững các kĩ thuật đánh giá để thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học;

Trang bị đây đủ cho các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn về các văn bản chỉ đạo, hưởng dẫn của Bộ, của Sở, của Phòng về đánh giá học sinh tiểu học, về hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo hướng dẫn của các cấp quản lí;

Cần hướng dẫn giáo viên ghi lời nhận xét phải mang tính sư phạm, động viên, nêu bật được những tiến bộ hoặc những mặt còn tồn tại cần khắc phục của học sinh về nội dung kiến thức, kỹ năng các môn học, hoạt động giáo dục; sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất trong quá trình học tập, rèn luyện. Không được dùng từ ngữ gây tổn thương đến học sinh. Lời nhận xét cần được viết mẫu mực.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì theo quy định. Đề bài kiểm tra định kì phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại khoản 2 Điều 10 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT. Hiệu trưởng duyệt đề trước khi tiến hành kiểm tra định ki.

Thực hiện tốt việc bàn giao chất lượng học sinh theo quy định tại điều 15 của Văn bản hợp nhất số 03/VRHN-BGDĐT. Hiệu trưởng phải có kế hoạch về tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; lưu trữ đầy đủ các biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh…