– Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn về việc các đảng viên thuộc diện được xem xét miễn công tác và sinh hoạt đảng. Như vậy, những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, tự nguyện và được chi bộ xem xét, quyết định đồng ý thì sẽ được miễn sinh hoạt Đảng.

Những đảng viên thuộc diên này có đơn hoặc trực tiếp báo cáo chi bộ thì chi bộ xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu đồng ý thì ra nghị quyết cho đảng viên miễn công tác, sinh hoạt Đảng và báo cáo cấp ủy cơ sở. Công văn này nhằm giải thích rõ hơn cho Mục 1.1 “Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng” trong Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 26-3-2009 của Ban Tổ chức Trung ương.