(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vai trò của Ban Dân vận Trung ương càng phải được phát huy cao độ hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đài TNVN giao lưu với các điển hình “dân vận khéo” Công tác dân vận tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Chiều 3/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Trung ương.

Báo cáo những kết quả công tác từ sau Đại hội X của Đảng đến nay, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: “Trong bối cảnh có những khó khăn tác động đến công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương đã đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Dân vận các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động công nhân, thanh niên, trí thức, nông dân, sâu sát cơ sở, tập hợp và nắm chắc tình hình nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy chế, quy định, chỉ thị, nghị quyết nhằm tăng cường công tác dân vận; tiếp tục phối hợp theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các quy chế, quy định, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia xây dựng các văn bản của các bộ, ngành liên quan đến công tác vận động quần chúng.

Ban Dân vận các cấp tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tin đại chúng nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vùng trọng điểm, địa bàn chiến lược để tham mưu kịp thời cho Trung ương, cấp ủy, chính quyền có chủ trương chỉ đạo đúng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền và phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Tại buổi làm việc, cán bộ Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng đã trao đổi về các nội dung: đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong bối cảnh hiện nay; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Một số ý kiến cho rằng phải làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nhận thức của cấp ủy về vai trò của công tác dân vận, nhất là vai trò của cấp ủy địa phương, trong phân công cán bộ, đầu tư phương tiện, điều kiện cho hoạt động dân vận. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khâu nối giữa các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục tuyên truyền, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác dân vận. Có chính sách quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận như về biên chế, nhà ở, điều kiện làm việc.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích của Ban Dân Dận Trung ương trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác dân vận và hoạt động của Ban Dân vận Trung ương còn có những mặt hạn chế nhất định: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đầy đủ, chưa đầu tư thỏa đáng cho công tác dân vận. Ban Dân vận đã có bước đổi mới song chưa toàn diện, chưa thực sự có những bước đột phá trong phương thức hoạt động.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, nắm bắt tư tưởng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc đổi mới, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cần xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có liên quan đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định: Quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị, những người làm công tác dân vận là phải góp phần tăng cường, củng cố đại đoàn kết toàn dân...

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sức mạnh của Đảng và nhân dân kết hợp lại là sức mạnh vô địch, Đảng mà xa dân thì không thể tồn tại. Bác Hồ nói Dân vận khéo việc gì cũng thành công. Cần sớm triển khai các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XI, khẩn trương triển khai các đề án chủ trì, tham mưu, để xuất để Trung ương sớm ra Nghị quyết mới về công tác dân vận, để Nghị quyết vào cuộc sống. Muốn vậy phải đổi mới công tác vận động, tổng kết, sơ kết những kinh nghiệm hay. Nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác dân vận, không được quan liêu và xa rời quần chúng. Tiếp tục đổi mới nâng cao trình độ, bản lĩnh vì công tác dân vận không hề dễ. Nắm được tâm tư nguyện vọng của dân, đề xuất biện phát tháo gỡ, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để giải quyết vấn đề đó.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và phát huy vai trò của các bộ, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong công tác dân vận. Cán bộ dân vận bám cơ sở, địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tham gia giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, coi đó làm nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong tình hình hiện nay, công tác dân vận phải được coi trọng và đề cao hơn. Tổng Bí thư cho rằng, vai trò của Ban Dân vận Trung ương càng phải được phát huy cao độ hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ được giao./.