Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI tới các cán bộ chủ chốt trong ngành; các đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong đơn vị.

Khai mạc hội nghị, ông Mai Quang Huy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết giúp cấp ủy Đảng, cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong ngành nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác từng đơn vị.

Hội nghị đã nghe tiến sỹ Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác.../.