- Cái Nước là huyện thuần nông của tỉnh Cà Mau, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhận thức được điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn biết tự vươn lên, nhất là phát huy tốt nội lực của mình thông qua bài học thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhiều vấn đề tưởng chừng như khó khăn nhất, không thể giải quyết được nhưng cuối cùng vẫn nhận được quan tâm ủng hộ, tích cực tham gia của người dân. “Đã là việc gì mà được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì nhất định sẽ hoàn thành với kết quả cao”- đồng chí Đỗ Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cái Nước đã khẳng định như thế. Theo đồng chí, hiệu quả rõ nhất của bài học này là trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm và sản xuất lúa- tôm kết hợp, mặc dù ban đầu người dân còn e ngoại, còn băn khoăn lo lắng (bởi phần lớn đồng đất của huyện bị chua phèn, trồng lúa đã khó, bây giời lại lúa- tôm kết hợp quả là chuyện thật không đơn giản). Tuy nhiên, do thực hiện tốt các bước như: tổ chức họp dân để lấy ý kiến, công bố chủ trương quy hoạch, nêu rõ phương án sản xuất, khép kín vùng… qua đó từng bước khơi thông được suy nghĩ của người dân và được họ đồng tình ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn, 100% diện tích đất sản xuất trong huyện đã đồng loạt được đưa vào nuôi tôm. Không dừng lại ở đó, huyện đã phát triển mạnh nhiều loại hình, đối tượng nuôi có hiệu quả, phù hợp với tập quán canh tác của người dân và điều kiện đồng đất tại địa phương. Điều đáng nói là từ khi phá bỏ thế độc canh cây lúa, việc trồng lúa, nuôi tôm kết hợp đã tạo ra môi trường thuận lợi để cây lúa lẫn con tôm phát triển (năm 2008 sản lượng thủy sản đạt gần 20.000 tấn, diện tích trồng lúa trên đất nuôi tôm đạt hơn 3.500 ha). Từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xất, Cái Nước càng nhận thức rõ bài học về phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở như một động lực để thúc đâty sức mạnh nội sinh trong nhân dân vào sự nghiệp phát triển. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy cho rằng: Quy chế dân chủ thực sự được phát huy, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương phát triển, đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên, từ dưới 3 triệu đồng năm 1999 đã lên 10,9 triệu đồng năm 2008, theo đó tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm còn 7,30% hiện nay. Tuy nhiên, bài học phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Cái Nước không chỉ góp phần làm thay đổi cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người dân mà nhiều vấn đề xã hội khác cũng đã được phát huy, nhân rộng trong nhân dân. Trong đó, nổi bật là việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng cầu, đường giao thông, lưới điện nông thôn. Đồng chí Đỗ Kiến Quốc cho biết: “với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ khi chia tách huyện (2004) đến nay, toàn huyện đã xây dựng được gần 250km lộ bê tông với số vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 60 tỷ đồng. Các xã, thị trấn trong huyện xây dựng được gần 200 cây cầu bê tông, trị giá hơn 1 tỷ đồng và tiếp tục phát triển hệ thống điện lưới nông thôn để đến nay 11/11 xã, thị trấn đều có điện lưới quốc gia với gần 90% số hộ sử dụng”. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân luôn được đẩy mạnh. Đồng chí Đỗ Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cái Nước nhận xét: từ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến các phong trào khác như: xã hội hóa giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, bảo vệ môi trường… đều là những phong trào lớn, nhiều năm liền huyện đều đạt kết quả khá cao. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã, thị trấn và 82% ấp, khóm, 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; đặc biệt đã có 46 hộ dân hiến 100.000m2 đất để xây dựng trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho con em trên địa bàn được học tập tốt hơn. Nói về kinh nghiệm phát huy bài học thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Đỗ Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cái Nước nêu ra ba bài học lớn. Thứ nhất là phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể. Đồng chí khẳng định: “thực tế nơi nào được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch kiểm tra đôn đốc và thường xuyên phân công nhiệm vụ rõ ràng thì nơi đó Quy chế dân chủ cơ sở thật sự được phát huy, tạo thành động lực cho sự phát triển”. Thứ hai, phát huy đúng mức vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong xây dựng quy chế phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chương trình, kế hoạch, các phong trào xã hội khác với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng loại hình cơ quan, đơn vị. Các đoàn thể chính trị xã hội phải sâu sát nhân dân, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, đặc biệt cán bộ bộ, đảng viên phải làm gương cho quần chúng noi theo. Thứ ba, thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với động viên, nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong giải quyết công việc với dân. Khi đánh giá thành tích thi đua, cần lấy kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công tác của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, huyện ủy Cái Nước đang tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn dân về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là phương châm hành động của huyện được đồng chí Đỗ Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cho biết tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức mới đây. Tuy nhiên theo đồng chí, trước mắt thông qua việc các cấp ủy và chính quyền tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống của người dân, thực hiện cải cách hành chính, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy ước hoạt động của các cơ quan, đơn vị….Cái Nước sẽ tiếp tục khơi dậy và tạo điều kiện để nhân dân tham gia, xem đây là giải pháp quan trọng để phát huy tiềm năng nội lực trong toàn dân, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm văn minh, giàu mạnh./.