Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, đạt được nhiều thành quả trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm; thông qua Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương (khóa XI). Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác xây dựng đảng với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy cao độ tinh thần làm chủ của nhân dân. Các cấp ủy từ tỉnh đến ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở đã lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Việc triển khai thực hiện Kết luận 02 của Ban Bí thư và Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,36%; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt khá; các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh tiếp tục được triển khai. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển, các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng; an ninh trật tự ổn định, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các lễ hội. Những kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã được triển khai khá sâu rộng, đạt được những kết quả theo đúng nội dung, mục tiêu đã dề ra ở từng ngành, từng địa phương cơ sở. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn chung bởi khủng hoảng tài chính, tiền tệ, giá cả thị trường tăng ngoài dự kiến, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn do xâm nhập mặn, dịch bệnh; công nghiệp chưa đủ sức trở thành khâu đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định; do giá cả các mặt hàng tiêu dùng, sinh hoạt tăng vọt, tiền lương cho người lao động chậm được cải thiện, dẫn đến tình trang đình công, lãn công tại khu công nghiệp có chiều hướng lây lan; hoạt động tư pháp còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của đoàn thể một số nơi chưa theo kịp yêu cầu. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cấp ủy, các ngành, các cấp ở Bến Tre tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ; trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp. Chủ động dự báo tình hình về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh để có khuyến cáo, hướng dẫn và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Tích cực tranh thủ nguồn vốn từ các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, bức xúc của tỉnh. Lãnh đạo tạo bước chuyển biến rõ nét các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm học mới; hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung kéo giảm tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, giải quyết các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh thành điểm nóng. Hoàn thành việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Tiến hành củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ sau bầu cử hội đồng nhân dân các cấp để sớm ổn định đi vào hoạt động. Triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị 03-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã thông qua Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đây là Nghị quyết có vị trí đặc biệt quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ; là yêu cầu mang tính cấp thiết nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét về chất các lĩnh vực đời sống xã hội và cuộc sống người dân ở nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng “nông nghiệp phát triển, nông dân khá giả, nông thôn tiến bộ, nông hội vững mạnh”. Phấn đấu đến năm 2015 có 25 xã đạt chuẩn; các xã còn lại phấn đấu đạt các tiêu chí cơ bản của xã nông thôn mới. Đến năm 2020 phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới./.