Khi ân ái đàn ông luôn bộc lộ con người thật của mình, nhưng khi mọi thứ vừa kết thúc thì họ lập tức trở lại là họ.