Đàn ông có nhiều việc không muốn người bạn đời của mình biết, như quỹ đen chẳng hạn.