Can xi rất quan trọng với cơ thể đàn ông, nó là nguyên tố tình dục của đàn ông.