Không chỉ đối nghịch về màu sắc, con vật đại diện, hai đảng lớn của Mỹ còn khác biệt lớn về chính sách, đường lối.

Nguyên Anh - Nhật Nguyên