(GD&TĐ) - Trong thời gian 10 năm, từ năm học 1993 - 1994 đến năm học 2003 - 2004, thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy dân chủ cơ sở; Nghị định số 71/CP/1998/NĐ của Chính phủ và Quyết định số 04/2001/QĐ/BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường và đơn vị giáo dục, thì hiện tượng thiếu dân chủ trong các trường học và đơn vị giáo dục giảm đi rõ rệt.

“Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” tạo động lực phát triển