HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 8%/vốn điều lệ năm 2015 bằng tiền, tương đương số tiền chi trả 423,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã: DCM - HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016.

Năm 2016, Công ty lên kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 5.845 tỷ đồng, LNST 649 tỷ đồng (giảm 8% so với kết quả thực hiện 2015). Mục tiêu tiết giảm chi phí thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng năm 2016 tối thiểu 20% so với kế hoạch.

Năm 2015, công ty đạt doanh thu thuần 5.671,7 tỷ đồng, LNST 759,68 tỷ đồng, trong đó LNST công ty mẹ 755,3 tỷ đồng. EPS 1.088 đồng.

HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 8%/vốn điều lệ năm 2015 bằng tiền, tương đương số tiền chi trả 423,5 tỷ đồng. Đối với năm 2016, cổ tức dự kiến 9%/vốn điều lệ.

Năm 2016, công ty xác định sẽ triển khai nhiều dự án đầu tư phát triển trọng điểm, trong đó có dự án phân bón khoáng hữu cơ từ gốc Ure công suất 30.000 tấn/năm (Dự án nhóm C)và Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm (Dự án nhóm B).

Đối với dự án nhóm C, công ty muốn phát triển dòng sản phẩm phân bón chức năng trên nền tảng sử dụng Đạm Cà Mau làm nguyên liệu đầu vào kết hợp các nguyên tố khác. Hiện nay, DCM đã giao Công ty bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) nghiên cứu lập FS chuẩn bị công tác mua sắm để sớm đưa dự án hoạt động vào cuối quý III/2016.

Đối với dự án nhóm B, hiện nay PVN đã thông qua, DCM đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập thiết kế Feed, dự kiến khởi công cuối năm 2016, vận hành năm 2018.