(HNMO)- Mùa mưa bão đang đến gần, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố, chính quyền các huyện, quận cần tập trung đảm bảo an toàn 7 vị trí đê, kè, cống trọng điểm xung yếu trên địa bàn thành phố.

Các vị trí trọng điểm xung yếu, gồm: đê, kè Sen Chiểu (K32+000 đến K35+000) trên tuyến đê hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ; đê kè Gia Thượng, Thanh Am, Tình Quang (K0+130 đến K5+840) trên tuyến đê tả Đuống thuộc địa bàn quận Long Biên; đê, kè, cống Xuân Canh- Long Tửu (K0 đến K2) trên tuyến đê tả Đuống thuộc địa bàn huyện Đông Anh; đê, kè Đổng Viên (K17+950 đến K18+550) trên tuyến đê hữu Đuống thuộc địa bàn Gia Lâm; đê, kè, cống Tân Hưng- Cẩm Hà (K24+950 đến K25+300) trên tuyến đê hữu Cầu thuộc địa bàn Sóc Sơn; cống Liên Mạc (K53+400) trên tuyến đê hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Từ Liêm; cống Yên Sở (K78+150) trên tuyên đê hữu Hồng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. UBND thành phố chỉ đạo Thường trực BCĐ PCLB thành phố lập và phê duyệt phương án PCLB của 7 trọng điểm xung yếu kể trên. Mặt khác, phân công, tổ chức chuẩn bị đủ điều kiện đảm bảo thực hiện phương án PCLB của các trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời chỉ đạo, tổ chức xử lý những sự cố, bảo vệ an toàn các trọng điểm trong mùa mưa bão năm nay. Chính quyền các huyện, quận có đê, kè trọng điểm xung yếu cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, báo cáo và chủ động xử lý các sự cố ngay khi mới phát sinh.