GD&TĐ - UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Dak Nong ban hanh chinh sach ho tro HSSV ngheo nguoi dan toc thieu so - Anh 1

Đối tượng được áp dụng là học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ kinh phí học tập và sách giáo khoa, vở viết.

Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đang học trong hệ thống trường Đại học, Cao đẳng trong nước, ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học.

Đối với học sinh trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học. Sinh viên Đại học, Cao đẳng học văn bằng thứ hai, học sinh học nghề thứ hai và học sinh đang học trung cấp nghề trở lên hệ chính quy tập trung (kể cả liên kết đào tạo) tại các cơ sở dạy nghề công lập của tỉnh thì không được hỗ trợ.

Đối với học sinh phổ thông, ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người DTTS khác và 80.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người DTTS tại chỗ, cấp 9 tháng/năm học.

Mỗi học sinh cấp phổ thông được cấp phát 01 bộ sách giáo khoa theo chương trình quy định hiện hành của Bộ GDĐT và tài liệu địa phương, học sinh cấp tiểu học được hỗ trợ 14 cuốn vở/học sinh/năm học; cấp THCS được hỗ trợ 20 cuốn vở/ học sinh/năm học; cấp THPT được hỗ trợ 24 cuốn vở/học sinh/năm học.