Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đại Á thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau: