ND - Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội. Dự đại hội, có 1.129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên. Có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự. Đại hội bầu BCH T.Ư, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Đại hội đã tổng kết những bài học lớn, đề ra đường lối đổi mới để ổn định tình hình và đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục đi lên. Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", Đại hội khẳng định những thành tựu đã đạt được, đồng thời chỉ rõ: Tình hình kinh tế-xã hội nước ta đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng; nhiều chỉ tiêu của kế hoạch năm năm 1981-1985 không đạt; chưa thực hiện được mục tiêu do Đại hội lần thứ V đề ra là về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Đại hội đã đánh giá tình hình của đất nước, nghiêm khắc tự phê bình tư tưởng giáo điều, chủ quan, duy ý chí. Từ thực tiễn cách mạng, Đại hội đã nêu lên nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình của đất nước, tự phê bình về những sai lầm, khuyết điểm; đổi mới tư duy, nhận thức rõ hơn về những quy luật khách quan của thời kỳ quá độ, kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và những năm đầu khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đề ra đường lối đổi mới. Đại hội xác định: Đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, trọng tâm trước mắt là đổi mới chính sách kinh tế, giữ vững ổn định chính trị là tiền đề để bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Về kinh tế, đổi mới cơ cấu kinh tế giữa các ngành, thực hiện ba chương trình kinh tế: Chương trình lương thực, thực phẩm; Chương trình hàng tiêu dùng; Chương trình hàng xuất khẩu. Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế. Đại hội quyết định bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng cho phù hợp tình hình mới. Đổi mới toàn diện thật sự là ý Đảng, lòng dân. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và trong các ngành kinh tế, quan hệ sản xuất được xác lập lại và củng cố, sức sản xuất được giải phóng, phát triển mạnh. Đất nước dần dần thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.