Một trong những hoạt động thức thiết thực của Hội Nông dân thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua là tạo sự gắn bó giữa hội viên với các tổ chức Hội, tạo điều kiện hỗ trợ nông dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất.