ND - Tỉnh Phú Yên đã thống kê được 8.968 người tù chính trị, trong đó có 4.002 nữ, 32 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; số người còn sống là 5.672 người. Trên cơ sở Ban liên lạc tù chính trị yêu nước trong tỉnh, hằng năm đã tổ chức gặp mặt truyền thống, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những người tù chính trị đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ quan, địa phương, cơ sở; tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2010-2015). Thời gian tới, Hội Tù chính trị yêu nước Phú Yên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tham gia tích cực công tác ở địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển; thực hiện tốt chế độ chính sách cho hội viên (hiện nay đã có 7.041 người đã được giải quyết chính sách theo quy định của Nhà nước); đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống yêu nước như thăm lại chiến trường xưa, tổ chức viếng Lăng Bác Hồ, giao lưu với các tỉnh bạn, hoạt động tình nghĩa; phấn đấu 100% gia đình tù chính trị ở khu dân cư đạt danh hiệu gia đình văn hóa.