Sau bốn ngày làm việc, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trước Đảng bộ và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 -2015 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; tổng kết nhiệm kỳ 2005 – 2010; đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) với những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản, trọng yếu trong việc xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội Đảng bộ Quân đội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội gồm 37 đồng chí cùng 21 đồng chí là đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là những đồng chí đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ; gương mẫu tổ chức thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới tư duy, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong giai đoạn 5 năm 2010 – 2015, Đảng bộ Quân đội xác định phương hướng chung là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ Quân đội xác định sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước; tăng cường các biện pháp phòng thủ; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Đại hội cũng đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng QĐND có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế hợp lý, có trang bị từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới… Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của toàn quân. Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự chuyển biến tiến bộ, toàn diện, nổi bật của quân đội 5 năm qua và trong chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Thành công của Đại hội là động lực to lớn để cổ vũ toàn quân cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn quân tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đại hội và xây dựng thành kế hoạch hành động theo từng thời kỳ phù hợp để tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đã đề ra. Kết thúc 4 ngày làm việc, Đại hội đã có Thư biểu dương cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiến công, kiên định vững vàng trước mọi thử thách, năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động; chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ, đều khắp trong toàn quân, trên các lĩnh vực hoạt động, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.