Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường nỗ lực phấn đấu, trong những năm qua kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận, PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Mai Sên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Lễ hội Kate của đồng bào Chăm Bình Thuận

PV: Ông đánh giá thế nào về kết quả hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua?

Ông Mai Sên: Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã ban hành các chính sách đặc thù và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội được tiếp tục triển khai thực hiện, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, góp phần làm cho bộ mặt vùng đồng bào dân tộc và miền núi thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt.

Các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên được duy trì, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu hút, lôi cuốn được nhiều tổ chức, địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”… được triển khai rộng rãi, thiết thực.

Những thành tích nào được xem là nổi bật, thưa ông?

- Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó, 100% xã có đường giao thông được nhựa hóa đến trung tâm xã; các cầu qua sông, suối lớn đều được cứng hóa bằng bê tông; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản và giao lưu đi lại giữa các vùng; trụ sở làm việc của 17/17 xã có đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng kiên cố; 16/17 xã có nhà văn hóa; 16/17 xã đã được đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tập trung, với 88,5% số hộ đồng bào được dùng nước sạch; 100% xã, thôn có điện lưới quốc gia...Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2014 còn 2.884 hộ, (chiếm 13,23%); hộ cận nghèo còn 1.717 hộ (chiếm 8,2%) so với tổng số hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, nhiều xã đã hoàn thành từ 16/19 tiêu chí.

Từ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kế thừa cũng như đặt ra các mục tiêu trọng tâm nào, thưa ông?

- Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, huy động mọi nguồn lực để đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng, miền khác trong tỉnh. Không ngừng cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào chiều sâu, đúng thực chất. Gắn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe người dân với tiếp tục đầu tư xây dựng và phát huy có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trân trọng cảm ơn ông!

Văn Nhất (thực hiện)