(Toquoc)- Đây là những vấn đề gây bức xức trong cử tri từ nhiều năm nay, đã được các cử tri nêu lên từ nhiều kỳ họp trước nhưng cho đến nay vẫn không giải quyết được.